USA Karate Senior National Team

Female Kata

Female Kumite -50kg

Female Kumite -61kg

Female Para Karate (K21)

Male Kata

Male Kumite -75kg

Male Para Karate (K22)